Enflasyon Düzeltmesine Hazır Mıyız?

Doç. Dr. Ümit.Gücenme tarafından yazıldı. Aktif .

Enflasyon Düzeltmesi Bir Dönüm Noktasını Oluşturmaktadır

30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete.de yayımlanan Kanun ile yapılan yasa değişikliklerinin getirdiği enflasyon düzeltmesi ülkemiz muhasebe uygulamalarında bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Ülkemiz yaklaşık otuz yıldan bu yana yüksek enflasyon ile yaşamış olduğundan, mali tablolar işletmelerin gerçek durumunu yansıtmaktan uzaklaşmış,fiktif karların da vergilendirilmesi sonucu işletmelerin özkaynakları zayıflamış ve muhasebe raporları yöneticilerin doğru karar almalarına dayanak oluşturamaz hale gelmişlerdir. Uzun yıllardır yaşanan enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkisinin giderilmesi ile karşılaştırılabilir raporlar elde edilecek,reel karın vergilendirilmesi sağlanarak özkaynakların korunması ve vergi adaletinin mümkün hale gelmesi , uzun dönemde kayıt dışı ekonominin ortadan kalkmasına katkıda bulunacaktır. Uluslararası standartlara uygun muhasebe uygulamalarının gerçekleşmesini ve enflasyondan korunma amaçlı pek çok ayrı hükmün yürürlükten kalkmasını sağlayan enflasyon düzeltmesi muhasebe alanında bir dönüm noktasını oluşturmaktadır .

2003 Mali Tablolarında Enflasyon Düzeltmesine Geçiş

Enflasyon düzeltmesi ile ilgili yasa değişikliklerini getiren 5024 Sayılı Kanun ile VUK.mükerrer 298. maddesi hükümleri 1.1.2004 tarihinden sonrasına ait mali tablolar için enflasyon düzeltmesine ilişkin ana esasları düzenlemektedir. 5024 sayılı Kanun.la VUK..na eklenen geçici 25. maddede 31.12.2003 tarihli bilançoya ilişkin enflasyon düzeltmesi düzenlenmektedir. Buna göre 31.12.2003 tarihli mali tablolar 5024 sayılı Kanun hükümleri göz önünde bulundurulmaksızın önceki hükümlere göre düzenlenecek,sadece 31.12.2003 tarihli bilanço üzerinde enflasyon düzeltmesi yapılacaktır. 2003 yılına ait vergi matrahı,düzeltme öncesi mali tablolara göre tespit edilen karlar üzerinden hesaplanacaktır.

Enflasyon Düzeltmesi Yapacak Olanlar

31.12.2003 tarihindeki (kendisine özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler için 2004 yılı içinde biten hesap dönemi sonundaki) bilanço üzerinde enflasyon düzeltmesi,kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yapılacaktır. Bilanço esasına göre defter tutmayan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri enflasyon düzeltmesi yapmayacaktır. Ancak 1.1.2004 tarihinde faal olup,2004 hesap döneminden itibaren ilk defa bilanço esasına geçen mükellefler,ilk düzeltme işlemlerini bilanço esasına geçtikleri tarih itibariyle ve VUK. geçici 25. madde esaslarına göre, daha sonraki düzeltme işlemlerini VUK.mükerrer 298. maddesine göre yapacaklardır.

Uluslararası standartlara uygun muhasebe uygulamalarının gerçekleşmesini ve enflasyondan korunma amaçlı pek çok ayrı hükmün yürürlükten kalkmasını sağlayan enflasyon düzeltmesi muhasebe alanında bir dönüm noktasını oluşturmaktadır.

Enflasyon muhasebesine rahat bir geçişin sağlanması ve gerekli hazırlıkların tamamlanabilmesine yönelik bu geçici hükümlerden diğeri ise aşağıdaki gibidir.

5024 Sayılı Kanun.daki geçici madde1 ile, 2004 yılının ilk geçici vergi dönemi için işletmelere enflasyon düzeltmesi ile ilgili bir ihtiyarilik getirilmiştir. Buna göre, dileyen mükellefler 2004 yılının ( kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2004 yılında biten hesap döneminden sonra başlayan) ilk geçici vergi döneminde beyan edecekleri geçici vergi matrahının tespitinde, enflasyon düzeltmesine ilişkin hükümler yerine VUK..nun 5024 sayılı Kanun.la değiştirilmeden önceki değerleme hükümleri ile, GVK. ve KVK:.nun bu Kanun.la kaldırılan hükümlerini ve VUK. 280. maddesinin bu Kanun.la kaldırılan son fıkrasını dikkate alırlar. Bu taktirde enflasyon düzeltmesinin dikkate alınmadığı hususu beyannamede belirtilir. Beyanname verme süresi içinde bu hususu bildirmeyen veya beyanname vermeyen mükelleflerin enflasyon düzeltmesine ilişkin hükümleri dikkate almadıkları kabul edilir.

 

 

 

 

 

 

spy my

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let’s start our Cialis conversation with some facts about ED. If you ask 10 men to name the most awful health disorder they can imagine, 9 of them will speak about erection problems. This simple test shows the importance of erectile function in the eyes of modern society. The most impressive thing is men are absolutely right from the physiological point of view as well, naming normal ability to perform sexually as a very precious aspect of men’s health. Years of clinical testing proved that normal sex life is vitally important for men’s physical and mental health. Two or three intercourses a weak help prevent nervous breakdowns, headaches, colds, hypertension (high blood pressure), heart attack, stroke, a number of CSN disorders, diabetes and even cancer. The matter is that sex is a unique natural training for every organ, tissue and body system of a man, tadalafil genericsaying nothing of psychophysical enjoyment and relaxation. - taking erection pills to support your compromised erectile function (you will not have to take Cialis for the rest of your life – when your CNS restores, you will not need any chemical stimulators). - Cialis works within 30-45 minutes, when it takes up to 1 hour for brand pill to become fully effective; - Cialis lasts longer – it stays in the body for almost 36 hours as compared to 24 hours of brand pills; - Cialis can be taken with alcohol, and as for brand ‘love pill’, manufacturers ask you to keep off alcohol; - Cialis is cheaper than brand pills, and you can always afford normal treatment.

 

 

You can buy Viagra in the nearest drugstore if you have a prescription from your doctor. viagra professional onlineIt means, your awkward health disorder becomes public inevitably. Do not be frustrated! Fortunately, you can avoid any publicity at all if you choose to buy Viagra online. Our reliable online pharmacy will offer you top-quality pills from the manufacturer at the best price. Attention! Do not fail to see your doctor before ordering Viagra online! Use the lowest dose of the drug that works. Never overdose your ‘love pills’ – take only 1 pill about 1 hour before intended intercourse. Never take Viagra repeatedly within 24 hours! Purchasing Viagra online is a very simple process. Find the drugstore to your liking, fill in a simple order form, use your credit card to pay for the pills and receive your order within a few business days per post in a decent package having no inscription of the contents.