Cezayir

tchayat tarafından yazıldı. Aktif .

cezayir56

T.C. Cezayir Ticaret Müşaviri Sayın Hamit Tunalı Cezayir pazarını hedef pazar olarak gören ve bu pazara girmeyi hedefleyen işadamlarımıza faydalı olabilecek anlaşma, kanun ve uygulamalarla beraber pazara girmeyi ve kalıcı olmayı hedefleyen firmalar için pazarın yakından takibi ve analizi ile elde edilen faydalı bilgiler verdi.

img612Ciddi anlamda Cezayir ile olan ticari ilişkilerini geliştirmeyi yada ticaret yapmayı düşünen işadamlarımızın bu bilgiler ışığında kendi firma stratejilerini oluşturmalarının işlerini büyük ölçüde kolaylaştıracağını, en azından bazı olası problemlerden haberdar olunması gelecekte yaşanması muhtemel sorunları aşağıda görüleceği üzere büyük ölçüde azaltacağını düşünüyoruz. Türk işadamları açısından Cezayir'i değerlendirdiğimizde, oldukça geniş bir yelpazede yatırım ve ticaret olanaklarıyla karşılaşıldığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Cezayir'de özellikle genç nüfus içerisinde büyük işsizlik sorunu yaşanmaktadır. 1999 yılındaki başkanlık seçimlerinin ardından ekonominin liberalleştirilmesi konusunda önemli çalışmalar başlatılmış, dış dünyaya açılım, yabancı sermayenin Cezayir'e çekilmesi, yabancı firmalar ile ortaklık ve yatırımlara öncelik verilmiştir. Hükümet bu gerekçelerle ülkede katma değer ve istihdam yaratacak yatırımlara yönelinmesine ağırlık vermekte ve gerekli mevzuat değişiklikleri yapmakta, yerli ve yabancı yatırımların teşvikine yönelik önlemler almaktadır. Dolayısıyla da de monte, hammadde ve yarı mamullerin ithalatı teşvik edilmektedir. Bu bağlamda, firmalarımızın mevcut teşvik imkanlarından yararlanarak, Cezayir.de yatırıma yönelmeleri, ülke pazarında istikrarlı, kalıcı ve giderek artan bir paya sahip olmamızı sağlayacaktır. Ülkemizin Cezayir ile ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmesi amacıyla yoğun bir çaba sarf edilmektedir. Cezayir'de güçlü bir Türk lobisinin oluşturulabilmesini teminen, Türk-Cezayir İşadamları Derneği.nin kurulması çalışmaları, firmalarımızın birbirlerini rakip olarak görmeleri ve istekli davranmamaları nedeniyle gerçekleştirilememiştir.

Halihazırda, Cezayir'de Ticaret Müşavirliği kayıtlarına göre, birçok Türk firması faaliyette olup, bunların 13 tanesi inşaat sektöründedir. Buna ilaveten, Cezayir'de yerleşik olmayan ancak, Cezayir ile yoğun ticari ilişki içerisinde olan çok sayıda firma mevcuttur. Özellikle ülkemizde yaşanan son ekonomik kriz sonrasında Türk işadamlarının Cezayir piyasasına daha fazla ilgi gösterdikleri gözlenmektedir. Cezayir ile Türkiye arasındaki ticarette yaşanan sorunların başında Cezayir'deki yüksek gümrük ve gelir vergileri ödemekten kaçınmak isteyen Cezayir.li ithalatçıların, Türk ihracatçılardan düşük meblağlı fatura talep etmeleri sonucu ortaya çıkan çifte faturalandırma sorunu gelmekte ve bu nedenle Türk malları Cezayir gümrüklerinde gereğinden fazla bekletilmektedir. Cezayir Gümrük idaresi Türk ihracatçıların fatura beyanına itibar etmemekte ve Türkiye'den gelen malların değeri Gümrük Takdir Komisyonunun değerlendirmesine pazar kaybını beraberinde getirmektedir.

Türkiye ile Cezayir arasında Eylül 2001'de imzalanan Gümrük İşbirliği Anlaşması çerçevesinde bu sorunun ortadan kaldırılması için girişimler sürdürülmekle beraber,anlaşma henüz yürürlüğe girmediği için bir ilerleme sağlanamamaktadır. Ayrıca Cezayir'li ithalatçıların ucuz mal talep etmeleri bu ülke pazarına gelen bir grup Türk malının düşük, hatta kötü kalitede olması sonucunu doğurmaktadır. Bu durum da, aynen Rusya ve Türk Cumhuriyetlerinde yaşanana benzer bir malı imajını ve kalitesini yerleştirmek büyük önem arz etmektedir.cezayir 021Son dönemde Türk firmaları Cezayir piyasasına isim ve marka olarak da girmeye başlamışlardır( örneğin Ülker, Eti, Kale Kilit, Vitra).Cezayir piyasasında bu tür malların oranı arttıkça Türk malı imajı ve kalitesi de yükselecektir. İhracatçılarımızın mümkün olabildiği ölçüde mal mukabili satışlardan kaçınmaları yaşanabilecek sıkıntıları peşinen önleyebilecektir, Cezayir'de güçlü bir Türk lobisinin oluşturulabilmesini teminen, Türk-Cezayir İşadamları Derneği'nin kurulması çalışmaları, firmalarımızın birbirlerini rakip olarak görmeleri ve istekli davranmamaları nedeniyle gerçekleştirilememiştir.

Türk firmalarının yaşadıkları sıkıntılardan birisi de bankacılık alanındadır. Cezayir dinarının konvertibl olmaması, düzenlemelerin çağın gereklerine ayak uyduramaması, bankacılık mevzuatının yeterince açık olmaması ve uygulamadan kaynaklanan güçlükler özellikle Cezayir'de iş yapan ancak yerleşik olamayan firmalar için açılması gerekli INR (ınterieur non resident) hesabı ile, Cezayir'de yerleşik yabancı firmalar için zorunlu olan cari hesapların (compte courant) açılmasında sıkıntı yaratmaktadır. Cezayir bankalarının Türk bankalarının akreditif ve teminatlarını kabul etmemesi ise en önemli konulardan birisidir.Cezayir'de yabancı bankaların,Türkiye dışındaki Türk Bankalarının ve Arap Türk Bankasının akreditifleri kabul edilmekte,ancak yazılı bir yasaklamaya dayanmadığı düşünülmekle birlikte, sözlü olarak firmalarımıza ifade edildiği şekliyle Türk Bankaları taahhütlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle bunların akreditif ve teminatları kabul edilmemektedir.

Özellikle, müteahhitlik alanında büyük projeler üstlenen firmalarımız açısından, Eximbank dahil Türk bankalarının verdikleri teminat mektuplarının kabul edilmemesi, yabancı bankaların teminatlarının ise ancak kontrgaranti ile kabul edilmesi büyük mali külfet yaratmakta,bu pazarda rekabet şanslarını azaltmakta ve büyük fırsatlar sunan Cezayir piyasasını henüz kazanmadan kaybetme riskini beraberinde getirmektedir. Teminat mektubu sorunun Türk ve Cezayir yetkilileri arasında süratle görüşülerek çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Ayrıca, mevcut sistemde Türk yatırımcı, müteahhit ve işadamlarının yaşadıkları sıkıntıların, bir Türk Bankasının Cezayir'de şube açması ile aşılabileceği değerlendirilmektedir. Esasen pek çok yabancı ülke bu yolu tercih etmektedir Türkiye'nin Avrupa Birliği ile mevcut Gümrük Birliği ilişkisi ve Cezayir.in AB ile imzaladığı Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması perspektifinde, Türkiye ile Cezayir arasında Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerinin bir an önce başlatılması iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine,ticaret hacminin arttırılmasına ve Türkiye'nin Cezayir piyasasında kalıcı bir yer edinmesine olanak sağlayacaktır. Ancak,Türkiye.nin tüm çabalarına karşın,Cezayir bu konuyu görüşmekten ısrarla kaçınmaktadır.

cezayir 03

İthalatçının talebi üzerine genellikle Türkiye'den Cezayir'e yapılan ihracat mal mukabili olmaktadır. Mal mukabili yapılan satışlarda, satış bedellerinin ilgili bankalar tarafından zamanında ihracatçıya transfer edilmemesi ve bazı hallerde bankaların uluslararası kuralların aksine mal bedelini tahsil etmeden ilgili evrakı alıcıya teslim etmeleri ya da ithalatçının malı almaktan vazgeçmesi gibi sıkıntılar yaşanabilmektedir. İhracatçılarımızın mümkün olabildiği ölçüde mal mukabili satışlardan kaçınmaları yaşanabilecek sıkıntıları peşinen önleyebilecektir. Bunlarla beraber cezayirin aşağıdaki özelliklerini genel bilgiler adı altında koyabiliriz.

PLG_CONTENT_AUTHORLIST_TITLE_MORE_ARTICLES