Suriye

tchayat tarafından yazıldı. Aktif .

sr1

Türkiye - Suriye ticari ilişkileri

İki ülke arasında siyasi ortamın tedricen düzelmesi ile de, Suriye ile olan ticaretimiz son yıllar önemli artışlar gerçekleştirmiştir. Coğrafi yakınlık ve iki ülke halkları arasındaki yakınlık bu ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

Suriyeli tüccar ve işadamları, sanayimizin düzeyini ve mallarımızın kalitesini yeni yeni tanımakta olup, genellikle memnunluklarını ifade etmektedirler.
Suriye pazarına girişte henüz var olan problemlere rağmen, iç piyasanın canlılığı ve yerli sermayenin yetersizliği nedeniyle, Suriyeli işadamları, küçük ölçekli yatırımlara yönelmiştir. Bu durum, teknoloji transferinde komputerize olmuş büyük ölçekli yatırımlara göre, ülkemiz için bir avantaj olmaktadır.

Coğrafi yakınlıktan yararlanmak isteyen Suriyeli işadamları, gerek makina - Techizat olsun, gerekse ara malların alımında ülkemizi tercih etmektedirler.
Suriye ile olan ticaretimizin gelişimi aşağıya çıkarılmıştır. Gelişen ticari ilişkilerde, istatistiklere yansımayan fakat önemlilik arz eden sınır ve bavul ticareti de dikkat alındığında, Suriye dış ticaretinde ülkemiz ilk sıralarda yer almaktadır. İhracatımızın hemen hemen tamamına yakını özel sektöre yapılmaktadır.

suriye 1

2002 YILI Ocak – Şubat ayları itibariyle Türkiye’nin Suriye’ye ihracatı bir önceki yılın ayni dönemine göre % 43 oranında artarak 36 milyon dolardan 52 milyon dolara ulaşmıştır. Suriye, Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler arasında % 0.9’lik payla 24. Sırada yer almaktadır. Türkiye’nin Suriye’den ithalatı ise 2002 yılı Ocak – Şubat ayları itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre % 7 oranında azalarak 88 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Suriye ithalat yapılan ülkeler arasında % 1.4’lük payla 23. Sırada yer almaktadır.

suriyedata

Suriye’ye İhracatımız

Türkiye’nin Suriye’ye İhraç Ettiği Belli Başlı Ürünler:

2001 Yılı İtibariyle Türkiye’nin Suriye’ye
İhracatında Başlıca Maddeler (1000 $)
Şeker ve Şeker Ürünleri 38.949.655
Sentetik Suni Devamsız Lifler 35.057.115
Mineral Yakıtlar 29.156.220
Hayvansal ve Bitkisel Yağlar 21.148.054
Elektrikli Makinalar 20.272.719
Kazanlar, Makinalar 14.623.662
Demir Çelik Eşya 14.352.932
Demir Çelik 14.324.454
Otomotiv ve Yan Sanayi 11.752.359
Plastikler 10.745.804
Diğerleri 70.758.217
TOPLAM 281.141.191

Suriye’ye ihracatımızın sektörel dağılımına baktığımızda, %93 oranı ile imalat sanayi birinci sırada yer almaktadır. Yine % 5’lik oranı ile tarım ve ormancılık sektörü ikinci sırada ve % 2’lik oranı ile Madencilik ve Taş ocaklığı sektörü üçüncü sırada yer almaktadır.

Suriye, ülkemizden bitkisel yağ, sentetik iplikler, demir-çelik mamulleri, çimento başta olmak üzere, genellikle ara malı niteliğindeki malları satın almaktadır. Son yıllarda kimyasal mamuller ve makina ekipman ihracatımızda da önemli artışlar gözlenmektedir.

Suriyeli özel sektör yatırımcılarının sermayeleri yetersizdir. Bu nedenle küçük ölçekli yatırımlara yönelmişlerdir. Bu durum, kompüterize olmuş, büyük ölçekli gelişmiş ülkelerin yatırım mallarına göre, ülkemiz menşeli makina ekipman elektrikli-cihazlar vb. yatırım mallarını avantajlı konuma getirmektedir. Coğrafi yakınlığı iyi bir şekilde değerlendirmek isteyen Suriyeli firmalar, makina-teçhizat ve ara malların alımında ülkemiz mallarını tercih etmektedirler.

Suriyeli fimaların ülkemiz imkanları hakkındaki bilgileri, firmalarımızın Suriye pazarı hakkındaki bilgilerden fazladır. Suriye’nin sanayileşme stratejisi ve ithal ikamesine yönelik yatırım politikaları doğrultusunda, firmalarımızın Suriye pazarına yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi halinde, bu ülkeye olan ihracatımızda, başta makina-ekipman olmak üzere, önemli artışların olacağına inanılmaktadır.

Firmalarımızın, Suriye’de girişecekleri, öncelikle gıda sanayii sektöründe ortak yatırımlarla, Ortadoğu pazarında geniş kapsamlı ve kalıcı bir şekilde yer edinebilmeleri ve bu sektöre teknoloji transferini gerçekleştirebilmeleri mümkün görülmektedir.

suriye 6

Suriye’den İthalat

Türkiye’nin Suriye’den İthal ettiği Belli Başlı Ürünler:

2001 Yılı İtibariyle Türkiye’nin Suriye’den
İthalatında Başlıca Maddeler (1000 $)
Mineral Yakıtlar 415.233.779
Pamuk 37.462.321
Yağlı Tohum ve Meyveler 2.159.699
Yenilen sebzeler 1.393.076
Kağıt Karton 1.063.576
Gübreler 961.968
Kahve, Çay 912.500
Plastikler 579.871
Tuz, Kükürt, Çimento, vs. 528.835
Ham Postlar 505.171
Diğerleri 2.674.886
TOPLAM 463.475.682

Suriye’den ithalatımızın sektörel dağılımı, Madencilik ve Taş ocaklığı % 83, tarım ve ormancılık % 14 ve imalat sanayi % 3 oranı şeklindedir.
Suriye’den başta ham petrol olmak üzere, pamuk, buğday, ve ham deriler ithal edilmektedir. Son yıllarda bu ülkeden yapılan ithalatımızda görülen artış, ham petrol ithalinden kaynaklanmaktadır. Özellikle, buğday ve pamuk firmalarımız tarafından tercih edilmektedir.

Esasen, Suriye'nin ülkemiz imkanlarına göre, gelişmiş bir TIR filosu bulunmamaktadır. Transit geçişler de dahil karşılıklı verilecek tavizler ülkemiz lehine işleyecektir.

Irak üzerinden körfez ülkelerine geçiş yolunun kapalı olduğu dikkate alındığında, Suriye ile taşımacılık konusunda yapılacak geniş kapsamlı bir anlaşmanın, Ortadoğu'ya yönelik ihracatımızın yanında bu ülkeye yük taşımacılığını da olumlu etkileyecektir.

İşadamları için faydalı diğer bilgiler

Suriye hükümeti ithal ikamesi politikası izlemekle birlikte, son dönemde yönetimin, bir çok tüketim malının ithalatına yönelik kısıtlayıcı politikasında esneklik göstermesi sonucu rekabet artabilecektir. Türkiye coğrafi yakınlığından dolayı başta nakliye ücretleri olmak üzere diğer ülkelere göre doğal bir rekabet avantajına sahiptir. Suriyeli firmalar Türkiye pazarı hakkında yeni yeni bilgi sahibi olmaya başlamıştır. Suriye’de kişi başına düşen milli gelir düzeyi düşük olduğu için halkın alım gücü zayıftır. Bundan dolayı tüketiciler fiyatlara karşı çok duyarlıdır. Lüks ve pahalı mallara karşı talep düşüktür. Ayrıca gelir dağılımında dengesizlikler bulunduğu için fiyat belirlerken hedef kitlesi iyi bilinmelidir.

Ticari anlaşmazlıklar

suriye 4Sözleşmede ticari anlaşmazlıkların çözümünde aksine bir hüküm yoksa yerli mahkemeler yetkilidir. Yerli mahkemelerde ihtilafın çözümü uzun zaman aldığı ve hatta yabancı firma davayı kazansa bile, zararın bedeli kendisine yerli parayla ödendiği için, pratikte göreceli olarak zayıf kalmaktadır.

Suriye'de yabancı firmalarla olan ihtilaflar, 1953 yılı 84 sayılı yasa uyarınca yerli mahkemelerde veya 1958 yılı New York Andlaşmasına göre uluslararası mahkeme lerde çözümlenmekte dir.Gerek Suriye kanun larının karmaşık olması, gerekse Arapça lisanının geniş olması nedeniyle, ihtilaflarda yerel bir avukatın tayin edilmesinin yararlı olacağı tavsiye edilmektedir.

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı

PLG_CONTENT_AUTHORLIST_TITLE_MORE_ARTICLES