Kayıt dışı ekonomi ile mücadele

Doç. Dr. Ümit.Gücenme tarafından yazıldı. Aktif .

Kayıt Dışı Ekonomi v e Nedenleri

Kayıt dışı ekonomi, mal ve hizmet üretimine konu olmasına karşılık GSMH hesaplamalarına yansımayan alanları olarak kabul edilmektedir. Konuya sadece vergi idaresi açısından bakıldığında kayıt dışı ekonomi, vergi kaçırmak amacıyla vergi idaresinin bilgi alanı dışına çıkartılan tüm faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Kayıt dışı ekonominin nedenleri; ülkenin gelişmişlik düzeyi,yaşanan yüksek enflasyon,ağır ve adil olmayan vergi yükü,vergi mevzuatının karışık olması ve etkin bir vergi denetiminin sağlanamamasından kaynaklamaktadır.

Gelişmekte olan ekonomilerin en belirgin özelliklerinden biri kurumsallaşmış işletmelerin azlığı, küçük ve orta işletme sayısının fazla olmasıdır. Bu durum kayıt dışılıkta etkili olabilmektedir. Ekonomide sürekli yaşanan yüksek enflasyon olgusu, kayıt dışı ekonomiyi büyüten bir neden olduğu gibi, ayni zamanda kayıt dışı ekonomi de enflasyonun artmasına neden olmaktadır. Enflasyonun kontrol altına alınmasına ve işletmelerin enflasyondan korunmasına yönelik politikaların uygulanması,ekonomik istikrarsızlık ve krizlerin önlenmesi,adil bir vergi sistemi ve makul vergi oranlarının uygulanması ile etkin bir vergi denetiminin sağlanması kayıt dışılığa yol açan nedenleri ortadan kaldıracaktır.

Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Kapsamında Yapılanlar

Vergi gelirlerinin artırılmasında kayıtlı mükellefler için vergi denetiminin artırılması,kayıt dışı kalan ve gerçek gelirlerini beyan etmeyen kesimlere başvurulması planlanmaktadır. Kayıt dışı ekonominin ortadan kaldırılması ve kayıt altına alınması amacına yönelik olarak yapılan vergi barışı ve enflasyon düzeltmesi ile Şubat 2004 itibariyle getirilen performans derecelendirmesi ile ilgili tebliğ bu yolda atılmış adımlardır.

Vergi ihtilaflarını ortadan kaldırmak ve vergi tahsilatını hızlandırmak dışında Vergi Barışı Kanunu ile işletmelerde kayıt dışında bulunan mallar,düşük bedelle yer alan makine,teçhizat ve demirbaşlar gibi iktisadi kıymetlerin rayiç bedel ile vergi dairelerine bildirilmesi ve defterlerine kaydedilmesi ,işletme kayıtlarında düşük bedel ile yer alan kıymetli madenler ve ziynet eşyalarının borsa rayici veya emsal değeri ile değerlenerek değerleme farkının kayda alınmasına fırsat verdiğinden bir dönüm noktası olarak değerlendirilmekte ve kayıt dışı ekonominin kayda alınmasını sağlayan önemli bir adım olarak yorumlanmaktadır.

Enflasyon düzeltmesi, mali tablolarda yer alan kıymetlerin Türk Lirası değerlerinin tablonun ait olduğu tarihteki değerine irca edilmesinden ibaret bir işlemdir. Enflasyon düzeltmesi ile ülkemizde yıllardır yaşanan enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkisi giderilmektedir. Ayrıca 2004 yılı ikinci geçici vergi döneminden itibaren enflasyonun varlığına ilişkin gerekli koşulların gerçekleşmesi halinde zorunlu olarak uygulanacak enflasyon düzeltmesinden sonraki reel kar vergi matrahı olarak belirlenecektir. Mükelleflerin gerçek kazançlarının vergilendirilmesi, adil vergi yükünü sağlayacağından vergiden kaçınma ve vergi kaçırma potansiyeli azalacaktır.

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen bu hususlara ilaveten devlet, sağlıklı bir vergi denetiminin sağlanması amacıyla yeniden yapılandırma çalışmalarını başlatmıştır. Kayıt dışı ekonominin önlenmesindeki en önemli husus, mükellefin adil vergi yükü ve adil vergi dağılımına inanmasıdır. Vergi denetiminin yeniden yapılandırılması çalışmaları çerçevesinde getirilen bir düzenleme performans derecelendirilmesidir. Performans Derecelendirme Bildiriminin amacı, mükelleflerin vergiye uyumunun sağlanması temel amacına yönelik olarak, mükellefleri daha yakından takip etmek; performanslarını dönemler ve sektörler itibariyle izlemek, mukayese etmek ve derecelendirilmesini sağlamaktır. Bu bilgiler, incelemeye seçilecek mükelleflerin belirlenmesinde esas alınacaktır.