Tarım

tchayat tarafından yazıldı. Aktif .

t1

Insanlığın devamı ve yok olan gücümüz: Tarım

Tarıma geçişten önceki ilk tarih dönemlerinde insanlar yaşamlarını avcılık ve toplayıcılıkla sürdürmüşlerdir.Bitki ekimi ve hayvanların evcilleştirilmesi yolunda atılan adımlar ile çiftçiliğe geçiş ve yerleşik yaşam başlamıştır. Mezopotamya milattan önce 8000 - 5000 yılları arasında, iki büyük nehirle çevrelenmiş verimli topraklarında bu gelişmelere ev sahipliği yapmıştır. Zamanla dünyanın çeşitli bölgelerindeki elverişli alanlar, tarım ve hayvancılığın birlikte gelişimine tanıklık etmişlerdir.

Ülkelerin iklim, coğrafya ve gelişmişlik düzeyi gibi çeşitli özelliklerine göre tarımda uygulanan yöntemler ve kullanılan araçlar değişiklik gösterir. Yaygın tarım için önemli olan çalışılan saate oranla en fazla ürün sağlamaktır. Bu nedenle, geniş alanlar kullanılır, toprağın korunmasına pek önem verilmez. Yoğun tarımda ise amaç; işlenilen toprak birimine oranla en çok ürün elde etmektir. Çok ürün veren bitkiler tercih edilir ve toprak bol bol gübrelenir.

Tarım sektörünün insanlığın devamı için ne kadar önemli olduğu tartışılamaz. Belirsizlik ve risk taşıyan, getirisi diğer sektörlere oranla düşük olan ve sabır gerektiren bu sektör, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de desteklenmek zorunda kalmıştır. DİE' den alınan verilere göre, Türkiye' de 1960 yılında kırsal kesim nüfus oranı % 68,08 iken 2001' de %33' ün altına düşmüştür. Bu rakamlar çiftçinin gayri safi yurt içi hasıladan (GSYİH) aldıkları düşük payın acımasız bir sonucu olarak gözler önüne serilmiştir. Köylerden kente göçen ve yeni iş imkanları arayan köylü, şehirlerde rekabet ve varolma savaşının ortasında yerini almış, sanayiye niteliksiz ve düşük maliyetli işgücü alternatifi olmuştur.

tarim2

Devlet, tarımla ilgili çalışmalar başlatmış ve çeşitli destekleme politikalarına yer vermiştir. Fiyat garantisiyle destekleme alımları, girdi ve kredi desteği sağlamış ancak istenilen başarı sağlanamamıştır. Üreticinin yüksek maliyet nedeniyle sürekli kaybeden, sanayicinin ise sürekli kazanan taraf olmasının önüne geçilememiştir. Fiyat garantisi ile destekleme 1932 yılında buğday ile başlatılmış, sonraki dönemlerde tütün ve pamuk ile devam etmiştir. Desteklenen ürün sayısı zamanla otuza ulaşmasına rağmen istikrar sağlanamamıştır. 1994 yılındaki düzenlemelerle destek tütün, hububat ve şeker pancarı ile sınırlandırılmıştır. Devlet düşük fiyatlı ilaç, gübre ve tohum temin etmeye çalışmış ancak üreticiye yeterli ölçüde ulaşamamıştır. Fiyat politikasıyla desteklenen ürünlerde aşırı üretim artışı olurken, diğer ürünler için yüksek maliyetle ithalat yapılmıştır. Artan stoklama maliyetleri, akaryakıt ve traktör zamları da tarımın belini bükmüştür. Bütün bu gelişmelerin yanında devletin sulama ve toprak işleme faaliyetlerinde tarıma önemli katkısı olmuştur. Bu alandaki en büyük çalışma Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP)' dir.

tarim3

Günümüzde, turunçgiller, kiraz, taze sultaniye inciri, üzüm, şeftali, biberler ve siyah incir tarımdaki önemli ihraç kalemleri arasında yerini almıştır. Yıllar itibariyle gıda maddeleri ve tarımsal ham maddelerin ihracat kayıt değerleri, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerine göre aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Son dönemde tarım sektörünün gündemine her alanda olduğu gibi Avrupa Birliği'ne uyum süreci çalışmaları damgasını vurmuştur. Bu çalışmalarda, geleceğe yönelik planlar oluşturmak ve bunları uygulamakta akılcı yolları belirlemek çıkış noktası olacaktır. Tarımsal kapasiteyi arttırma yönünde, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na önemli görevler düşmektedir. Bu görevlerin başarıyla tamamlanması, modern teknolojilere dayandırılma ve uluslararası rekabet düzeyine ulaşma hızına bağımlıdır. Tarımda kaliteyi arttırmak için, zararlı böceklerle mücadele etmek, üretim ve satış standartlarını yükseltmek, talebin karşılanamadığı ürünlerin üretimini arttırmak ve ürün yelpazesini genişletmek gerekmektedir.

Bu uygulamalar için Avrupa Birliği kaygısı taşınması ve bu kapsamda çalışmalara gidilmesi oldukça üzücüdür. İnsan yaşamı için bu kadar önemli olan bir sektörde, bu endişe yerine toplum sağlığına gösterilen duyarlılığın daha ön planda olması gerekli değil midir?

PLG_CONTENT_AUTHORLIST_TITLE_MORE_ARTICLES