Reform

Doç. Dr. Ümit.Gücenme tarafından yazıldı. Aktif .

Muhasebe uygulamlarında reform

Ülkemizde Uluslararası Muhasebe Standartları’na uyum sürecinde oluşturulan Türkiye Muhasebe Standartları mevcut uygulamalarda bir reformu gerektirmektedir.Türkiye Muhasebe Standartları ile ilgili ilk düzenlemeler Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılmış , uyulması zorunlu bu düzenlemeler Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi işletmeler, bankalar ve sigorta şirketleri tarafından 2005 ilk ara mali tablolardan itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Bunu takiben Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu bütün işletmeleri kapsayan Türkiye Muhasebe Standartları’nı belirlemek üzere 2002’de faaliyete başlamış, 2005 Ocak ayından itibaren Türkiye Muhasebe Standartları’nı yayımlamaya başlamıştır.


Bütün bu düzenlemeler ticari karın saptanmasına yönelik olup, muhasebe standartlarında yer alan kavram ve ilkeler doğrultusunda hazırlanan finansal tablolar ticari bilançonun oluşumu ile ilgilidir. Vergi Usul Kanunu’ndaki düzenlemeler vergi matrahının hesaplanması ile ilgili olduğundan,Türkiye Muhasebe Standartları’na göre düzenlenen finansal tablolarda oluşan ticari kardan hareketle vergi matrahının hesaplanması mükellefin sorumluluğundadır. Avrupa Birliği’ne uyum süreci içinde vergi yasalarımızda da uyumlaştırma çalışmalarının yapılması gerekir. Ancak ülkemiz için acil olan ,ticari karın saptanmasına yönelik kavram ve finansal tablo düzenleme ilkeleri ile Tekdüzen Hesap Planı’nı kapsayan Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde Türkiye Muhasebe Standartları’nın gerektirdiği değişikliklerin yapılmasıdır.

Standartlara göre Tekdüzen Muhasebe Sistemi’ndeki bilanço formatına eklenmesi (bilançoda ayrı olarak gösterilmesi) gereken hesap gruplarından bazıları aşağıdaki gibidir.

- Yatırım amaçlı gayrımenkuller ve kullanım amaçlı gayrımenkuller
- Satılmaya hazır varlıklar
- Vadeye kadar elde tutulacak varlıklar
- Biyolojik varlıklar
- Finansal borçlar(türev ürün borçları)
- Ertelenen vergi varlıkları
- Ertelenen vergi yükümlülükleri
- Azınlık hakları( konsolide bilançolar için)
- Satılmak üzere elde tutulan varlıklar

Tekdüzen Muhasebe Sistemi’ndeki bilanço formatından çıkarılması gereken kalemler aşağıdaki gibidir:

- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri
- Özel tükenmeye tabi varlıklar
- Alınan avanslar
- Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri

Tekdüzen Muhasebe Sistemindeki gelir tablosu formatından olağandışı gelir ve giderlerin çıkarılması ve aşağıdaki kalemlerin eklenmesi gerekmektedir.

- Diğer esas faaliyet gelirleri
- Dağıtım giderleri(pazarlama,satış ve dağıtım giderleri anlamında)
- Diğer esas faaliyet giderleri
- Iştiraklerden gelirler
- Ana ortaklık dışı pay

Muhasebe standartlarına göre giderler işletme tarafından nitelik veya işlevlerine göre (hangisi güvenilir ve tutarlı bilgi sağlıyorsa) gruplandırılarak sunulur, olağandışı gelir ve giderler ayrıca raporlanmaz. TMS. 1 , Türkiye için giderlerin fonksiyonlarına göre raporlanmasının benimsendiğini belirtmektedir.

Tekdüzen Muhasebe Sistemi’ndeki finansal tablo formatlarının muhasebe standartlarına uygun hale getirilmesi ve Türkiye Muhasebe Standartları ile muhasebe uygulamalarına getirilen değişikliklere uyum için uygulamacıların çaba göstermesi acil bir gereksinim olarak görünmektedir.